این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 
13 الی 15 اسفند ماه 1392

ارسال مقاله از تاریخ :             15  آبان ماه 1392

ارسال چکیده مقالات تا تاریخ :  21  دی ماه 1392 (پایان یافته)

ارسال اصل مقالات تا تاریخ :     30  دی ماه 1392 (پایان یافته)

اعلام نتایج :                        30  بهمن 1392