این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > جانمایی غرفه های نمایشگاه
.: جانمایی غرفه های نمایشگاه

جانمایی غرفه های نمایشگاه چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی